ไก่ต้ม

ไก่ต้ม

ไก่ต้มทั้งตัว พร้อมเครื่องใน

น้ำหนักโดยประมาณ 1.5- 2 Kg