ศาลเจ้าพ่อมหายักษ์สามพันตน (ท้าวเวสสุวรรณ) วัดศรีล้อม

ศาลเจ้าพ่อมหายักษ์สามพันตน (ท้าวเวสสุวรรณ) วัดศรีล้อม

 ศาลเจ้าพ่อมหายักษ์สามพันตน  เจ้าพ่อแห่งโชคลาภ ความร่ำรวย อยู่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์มีรูปปั้นพญายักษ์ผู้ซึ่งปกปักรักษาต้นศรีมหาโพธิ์ มีกำแพงล้อมรอบศาลเจ้าพ่อมหายักษ์  ตั้งอยู่ในบริเวณวัดศรีล้อม ถนนพระแก้ว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวัดศรีล้อมแห่งนี้เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้สร้างขึ้นเมือปี พ.ศ.2356 จนถึงปัจจุบันมีอายุกว่า 200ปีมาแล้วเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง ปัจจุบันมีท่านพระครูมงคล คุณธาดา เป็นเจ้าอาวาส อายุ 90 ปี