ชุดหมากพลู

ชุดหมากพลู

ชุดหมากพลูถวาย ประกอบด้วย หมากพลู  บุหรี่ม้วนยาเส้น ไม้ขีด