รีวิว

ใส่บาตรพระ9รูป


( 2023-02-28 09:13 )



รีวิวคุณ : คุณพรทิพย์ เจริญโชคชัยสิริและครอบครัว



คุณพรทิพย์ เจริญโชคชัยสิริ

คุณณัฐกิตติ์ เจริญโชคชัยสิริ

คุณธันย์นิชา เจริญโชคชัยสิริ

ทำบุญใส่บาตรพระ 9 รูป ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่ออุทิศให้คุณรุ่งโรจน์ ตั้งสกุลโกมล และคุณสุดารัตน์ ตั้งสกุลโกมล พร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวร ทางบุญแอดโฮมขอเป็นสะพานบุญให้คุณพรทิพย์และครอบครัวในการทำบุญครั้งนี้ อนุโมทนา สาธุ...